Bel nu » 0411-641961

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 9 - De prijs

Artikel 10 - Conformiteit en garantie

Artikel 11 - Levering en uitvoering

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 13 - Betaling

Artikel 14 - Klachtenregeling

Artikel 15 - Geschillen

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 

1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument
gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

 

2.Consument: de natuurlijke persoon die niet
handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand
aangaat met de ondernemer;

 

3.Dag: kalenderdag;

 

4.Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met
betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings-
en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

 

5.Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de
consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is
gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde
reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

6.Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de
consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

 

7.Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die
producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 

8.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst
waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor
verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de
overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor
communicatie op afstand;

 

9.Techniek voor communicatie op afstand: middel
dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat
consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

 

Pro Natura B.V.

 

Hoef ten Halve 1a

 

5268 LT
Helvoirt

 

Telefoonnummer: 0411-641961 bereikbaar op
werkdagen van 9.00 uur tot 16.30 uur.

 

E-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

KvK-nummer: 20080542

 

Btw-identificatienummer: NL804477279.B.01

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op
elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op
afstand tussen ondernemer en consument.

 

2.Voordat de overeenkomst op afstand wordt
gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument
beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de
overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene
voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de
consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.

 

3.Indien de overeenkomst op afstand elektronisch
wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst
op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs
elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige
wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen
op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal
voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van
de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat
zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze
kosteloos zullen worden toegezonden.

 

4.Voor het geval dat naast deze algemene
voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing
zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de
consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen
op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 

1.Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur
heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 

2.Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige
omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is
voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen
zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of
diensten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de
ondernemer niet.

 

3.Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor
de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de
aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 

-de prijs inclusief belastingen;

 

-de eventuele kosten van aflevering;

 

-de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal
komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

 

-het al dan niet van toepassing zijn van het
herroepingsrecht;

 

-de wijze van betaling, aflevering en uitvoering
van de overeenkomst;

 

-de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan
wel de termijn waarbinnen de ondernemer de prijs garandeert;

 

-de hoogte van het tarief voor communicatie op
afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op
afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief
voor het gebruikte communicatiemiddel;

 

-of de overeenkomst na de totstandkoming wordt
gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

 

-de manier waarop de consument, voor het sluiten
van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte
gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;

 

-de eventuele andere talen waarin, naast het
Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

 

-de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft
onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs
elektronische weg kan raadplegen; en

 

-de minimale duur van de overeenkomst op afstand
in geval van een duurtransactie.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 

1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het
bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument
van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

 

2.Indien de consument het aanbod langs
elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs
elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de
ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de
consument de overeenkomst ontbinden.

 

3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand
komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen
ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een
veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de
ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

 

4.De ondernemer kan zich - binnen wettelijke
kaders - op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen
kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een
verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op
grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te
gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan
de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan
de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze
door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een
duurzame gegevensdrager, meesturen:

 

a.het bezoekadres van de vestiging van de
ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

 

b.de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de
consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke
melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

 

c.de informatie over garanties en bestaande
service na aankoop;

 

d.de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden
opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft
verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;

 

e.de vereisten voor opzegging van de overeenkomst
indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde
duur is.

 

6.In geval van een duurtransactie is de bepaling
in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

 

1.Bij de aankoop van producten heeft de consument
de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden
gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de
ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

 

2.Tijdens de bedenktijd zal de consument
zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts
in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en
verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer
verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

Artikel 7 - Kosten in geval van herroeping

 

1.Indien de consument gebruik maakt van zijn
herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn
rekening.

 

2.Indien de consument een bedrag betaald heeft,
zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30
dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

 

1.De ondernemer kan het herroepingsrecht van de
consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het
herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod,
althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

 

2.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor producten:

 

a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht
overeenkomstig specificaties van de consument;

 

b.die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

 

c.die door hun aard niet kunnen worden
teruggezonden;

 

d.die snel kunnen bederven of verouderen;

 

e.waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen
op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

 

f.voor losse kranten en tijdschriften;

 

g.voor audio- en video-opnamen en computersoftware
waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

 

3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts
mogelijk voor diensten:

 

a.betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf
of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een
bepaalde periode;

 

b.waarvan de levering met uitdrukkelijke
instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

 

c.betreffende weddenschappen en loterijen.

 

Artikel 9 - De prijs

 

1.Gedurende de in het aanbod vermelde
geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten
niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in
btw-tarieven.

 

2.In afwijking van het vorige lid kan de
ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan
schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op
heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en
het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het
aanbod vermeld.

 

3.Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg
zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

4.Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de
totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer
dit bedongen heeft en:

 

a.deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen
of bepalingen; of

 

b.de consument de bevoegdheid heeft de
overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging
ingaat.

 

5.De in het aanbod van producten of diensten
genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

 

1.De ondernemer staat er voor in dat de producten
en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde
specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en
de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen
en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er
tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 

2.Een door de ondernemer, fabrikant of importeur
verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die
de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen
gelden.

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering

 

1.De ondernemer zal de grootst mogelijke
zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering
van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot
verlening van diensten.

 

2.Als plaats van levering geldt het adres dat de
consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

 

3.Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel
4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde
bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij
een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging
ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan
worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij
de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het
recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele
schadevergoeding.

 

4.In geval van ontbinding conform het vorige lid
zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig
mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 

5.Indien levering van een besteld product
onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend
artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en
begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De
kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

 

6.Het risico van beschadiging en/of vermissing van
producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de
consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte
vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 12 - Duurtransacties: duur, opzegging en
verlenging

 

Opzegging

 

1.De consument kan een overeenkomst die voor
onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe
overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

2.De consument kan een overeenkomst die voor
bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van
producten (elektriciteit daaronder begrepen)
of diensten, te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur
opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een
opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

3.De consument kan de in de vorige leden genoemde
overeenkomsten:

 

-te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden
tot opzegging op een bepaald tijdstip of in een bepaalde periode;

 

-tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door
hem zijn aangegaan;

 

-altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de
ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

 

Verlenging

 

4.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het
geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of
diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde
duur.

 

5.In afwijking van het vorige lid mag een
overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld
afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en tijdschriften stilzwijgend worden
verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument
deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met
een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 

6.Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is
aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten,
mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur worden verlengd als de consument
te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand en
een opzegtermijn van ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt
tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-,
nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 

7.Een overeenkomst met beperkte duur tot het
geregeld ter kennismaking afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en
tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt
automatisch na afloop van de proef- of kennismakingsperiode.

 

Duur

 

8.Als een overeenkomst een duur van meer dan een
jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde met een
opzegtermijn van ten hoogste een maand opzeggen, tenzij de redelijkheid en
billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeengekomen duur
verzetten.

 

Artikel 13 - Betaling

 

1.Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen
de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen
na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. In geval van
een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan nadat
de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 

2.Bij de verkoop van producten aan consumenten mag
in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden
bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel
recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of
dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 

3.De consument heeft de plicht om onjuistheden in
verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 

4.In geval van wanbetaling van de consument heeft
de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de
consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

Artikel 14 - Klachtenregeling

 

1.De ondernemer beschikt over een voldoende bekend
gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze
klachtenprocedure.

 

2.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst
moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend
bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

 

3.Bij de ondernemer ingediende klachten worden
binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst
beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt,
wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een
bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig
antwoord kan verwachten.

 

4.Indien de klacht niet in onderling overleg kan
worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 15 - Geschillen

 

1.Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de
consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 16 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden
afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen
schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de
consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame
gegevensdrager.

 

Interessant? Deel deze pagina